Privacy Policy Taartwerk

 

1.         Algemeen – waarvoor dient deze privacy policy?

1.1.      Dit is de privacy policy van TAARTWERK (ondernemingsgegevens: zie artikel 3 hieronder) (hierna ook “wij” of “ons”). Deze privacy policy is van toepassing op de verwerking van uw persoonsgegevens door TAARTWERK (al dan niet via  onze website / webshop beschikbaar op https://taartwerk.be - hierna: de “Website”).

TAARTWERK is ervan overtuigd dat de bescherming van uw persoonsgegevens van essentieel belang is. Deze privacy policy beoogt u te informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens en een behoorlijke en transparante verwerking te waarborgen.

Deze privacy policy dekt niet het privacybeleid van derden noch van websites of applicaties waarnaar via (zelfs toegestane) hyperlinks op de Website wordt verwezen.

Wij raden u aan deze privacy policy zorgvuldig door te nemen.

1.2.      Deze privacy policy wordt fysiek of elektronisch aan u ter beschikking gesteld en is te allen tijde te raadplegen onder de rubriek ‘Privacy Policy’ op de Website.

In geval van verzoeken of bijkomend vragen kunt u steeds een e-mail richten aan: info@taartwerk.be

1.3.      TAARTWERK behoudt zich het recht voor om deze privacy policy op elk moment te wijzigen. Raadpleeg deze daarom regelmatig. De gewijzigde privacy policy zal bekend gemaakt worden op de Website.

 

2.         Wie is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

2.1.      Jafna De Wilde is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Jafna De Wilde is de verwerkings verantwoordelijke. Dit betekent dat zij het doel en de middelen van de verwerking bepaalt en instaat voor de rechtmatige en correcte verwerking van uw persoonsgegevens.

2.2.      TAARTWERK treft alle passende technische en organisatorische maatregelen opdat de verwerking van uw persoonsgegevens in overeenstemming zou zijn met de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming, w.o. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 van 27 april 2016 (hierna: “AVG”). De aangestelden of medewerkers van TAARTWERK die toegang hebben tot uw persoonsgegevens, alsook verwerkers die zij inschakelt (zie artikel 6 hieronder), hebben evenzeer de verplichting de AVG na te leven.

 

3.         Hoe kunt u ons contacteren?

Rechtsvorm(en):                                              eenmanszaak

Naam:                                                               Jafna De Wilde

Handelsnaam:                                                 ‘TAARTWERK’         

Maatschappelijke zetel:                                  Scheldestraat 51, 9240 Zele

Ondernemingsnummer(s):                             0756.791.921

Telefoonnummer:                                            +32(0)477532241

E-mail:                                                                info@taartwerk.be

Hyperlink Website:                                           https://taartwerk.be 

 

4.         Welke gegevens verwerken wij van u en op welke wijze?    

4.1.      TAARTWERK verwerkt volgende (persoons)gegevens van u:

-        uw persoonlijke identificatiegegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres;

-        indien u een onderneming bent: naam van uw onderneming, maatschappelijke zetel en ondernemingsnummer; e-mailadres

-        uw financiële gegevens bankrekeningnummer en/of andere betalingsgegevens.

-        elektronische identificatie- en lokalisatie gegevens wanneer u de website bezoekt: apparaatgegevens, browser, besturingssysteem, IP-adressen, cookies, logbestandsgegevens, externe websites die u hebben doorverwezen, door u bezochte pagina’s op de Website (en datum en tijd);

-        gegevens die u overmaakt wanneer u bij TAARTWERK solliciteert, bv. inzake opleiding en vorming, beroep en betrekking (cv en andere gerelateerde informatie).

 

4.2.      TAARTWERK kan uw persoonsgegevens rechtstreeks van u ontvangen dan wel onrechtstreeks via derden.

TAARTWERK kan uw persoonsgegevens ontvangen in het kader van een overeenkomst (tot verkoop van producten), wanneer u een bestelling plaatst of producten koopt (in één van haar filialen dan wel via de Website), wanneer u contact opneemt met TAARTWERK, telefonisch, schriftelijk of via de website dan wel via cookies op de website.

TAARTWERK kan uw gegevens ook ontvangen via derden (al dan niet als verwerker in opdracht van TAARTWERK).

4.3.      De verwerking van uw (persoons)gegevens is noodzakelijk voor de doeleinden zoals bepaald in artikel 5 hieronder.

 

5.         Voor welke doeleinden en op welke grondslag verwerken wij uw persoonsgegevens?

5.1.      TAARTWERK verwerkt uw persoonsgegevens voor:

-        Klanten- en leveranciersbeheer:

Wij verwerken uw persoonsgegevens om in contact te treden met u, uw eventuele vragen te kunnen verwerken en u de nodige inlichtingen te kunnen verschaffen over ons bedrijf, onze filialen, onze activiteiten, onze producten of andere met de verkoop gerelateerde informatie.

Tevens verwerken wij uw persoonsgegevens voor het aanmaken van uw klantenkaart, beheren van onze klantenbestanden, voor orderbeheer, het uitvoeren en opvolgen van bestellingen, leveringen, administratie, facturatie, boekhouding en opvolging van de solvabiliteit van klanten en leveranciers.

Wij verwerken uw persoonsgegevens in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met u (o.m. inzake verkoop van onze producten). De verwerking van uw gegevens voor deze doeleinden is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst met u en/of om op uw verzoek bepaalde maatregelen te nemen vóór of met het oog op het sluiten van deze overeenkomst.

Indien u bepaalde van uw persoonsgegevens, zoals identificatiegegevens en/of financiële gegevens, die noodzakelijk zijn in het kader van de overeenkomst, niet verstrekt, dan kunnen wij u niet contacteren en kunnen wij u geen producten verkopen.

-        Het optimaliseren van het productaanbod van TAARTWERK.

-        Direct marketing:

            Uw persoonsgegevens kunnen worden gebruikt voor direct marketing. Dit is het via een nieuwsbrief of andere middelen toesturen van informatie over onze producten, zoals promoties, acties of andere informatie die voor u interessant of nuttig zou kunnen zijn.

            Indien u klant bent van ons, gebeurt dit op grond van ons (onze) gerechtvaardigd belang(en) om te ondernemen. Indien u geen klant bent van ons, zal uw voorafgaande toestemming worden gevraagd. Dergelijke toestemming is vrij en zal op elk moment kunnen worden ingetrokken.

-        Het verzorgen van een optimale werking van onze Website:

Wanneer u de Website bezoekt of raadpleegt, kunnen bepaalde elektronische gegevens worden verwerkt, zoals cookies en IP-adres (zie artikel 4.1 hierboven). Cookies vergemakkelijken de interactie tussen de bezoeker en de Website en worden gebruikt met het oog op verbetering van de gebruikerservaring en voor de verzameling van statistieken onder de bezoekers van de Website. Cookies zorgen er ook voor dat uw persoonlijke instellingen en voorkeuren worden opgeslagen of dat beeld- en geluidsmateriaal kan worden afgespeeld. Bepaalde cookies kunnen geplaatst worden door een derde, bv. Google Analytics, voor het meten van het gebruik van een website.

Meer informatie over het gebruik van cookies vindt u in onze cookie policy: hyperlink voorzien.

-        De doorgifte aan leveranciers, onderaannemers, externe dienstverleners en/of andere contractspartijen van TAARTWERK voor de uitvoering van voorgaande punten.           

-        Het naleven van toepasselijke wetgeving.

5.2.      De verwerking van uw persoonsgegevens, al dan niet op of via de Website, maakt niet het voorwerp uit van zgn. “geautomatiseerde individuele besluitvorming” of van profilering.

 

6.         Wie ontvangt en/of verwerkt uw persoonsgegevens nog (naast TAARTWERK )?

6.1.      De volgende (categorieën van) ondernemingen, entiteiten of organisaties ontvangen en/of verwerken uw persoonsgegevens (al dan niet als verwerker in opdracht van TAARTWERK):

-        partners, leveranciers, externe dienstverleners of onderaannemers waarop TAARTWERK beroep doet en die uw persoonsgegevens ontvangen en/of verwerken in het kader van de verkoop van onze producten (bv. onze IT leveranciers, netwerkbeheerders, ondernemingen die betalings- en facturatiediensten, diensten inzake het kassasysteem, marketing diensten of analytische diensten verlenen aan TAARTWERK).

-        entiteiten of verenigingen actief in de voedingsindustrie;

-        overheidsinstanties;

-        de boekhouder(s), accountant(s en bedrijfsrevisor(en) van TAARTWERK;

-        de verzekeringsmakelaar(s) en/of verzekeraars vanTAARTWERK;

-        de juridische adviseur(s) van TAARTWERK (bv. advoca(a)t(en), gerechtsdeurwaarder(s)).

6.2.      Wij zijn niet verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens door derden die geen gegevens verwerken in opdracht van TAARTWERK, maar daar zelf voor verantwoordelijk zijn.

6.3.      TAARTWERK kan verplicht worden uw persoonsgegevens te verstrekken op grond van een op TAARTWERK rustende wettelijke verplichting en/of naar aanleiding van een verzoek daartoe vanwege toezichthoudende autoriteiten.

 

7.         Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk om de in artikel 5 bepaalde doeleinden te bereiken, tenzij op de bewaring of verwerking ervan bijzondere wettelijke bepalingen van toepassing zijn, bv. zeven jaar voor boekhoudkundige en fiscale documenten, vijf jaar voor bepaalde sociale documenten (bv. personeelsdossier) en tien jaar in het kader van contractuele aansprakelijkheid.

 

8.         Wat zijn uw rechten? 

8.1.      U hebt het recht op informatie omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit wordt u meegedeeld via deze privacy policy.

8.2.      U hebt het recht om ons te verzoeken om:

-        inzage van uw persoonsgegevens.

U kunt kosteloos één kopie van de gevraagde informatie krijgen. Indien u om bijkomende kopieën verzoekt, kan TAARTWERK u hiervoor een redelijke vergoeding aanrekenen als administratieve kost.

-        verbetering van uw persoonsgegevens;

-        verwijdering van uw persoonsgegevens indien:

o   de verwerking van die gegevens niet langer noodzakelijk is voor het doeleinde waarvoor ze door TAARTWERK werden verwerkt;

o   u een gegeven toestemming heeft ingetrokken;

o   u bezwaar maakt tegen de verwerking;

o   de persoonsgegevens onrechtmatig door TAARTWERK zouden zijn verwerkt;        

o   dit noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke verplichting; of 

o   de persoonsgegevens verwerkt zouden zijn in verband met een aanbod van online dienstverlening aan kinderen.

-        beperking van de verwerking die op u betrekking heeft.

 

U hebt het recht om een beperking van de verwerking te verkrijgen indien u:

o   de juistheid van de persoonsgegevens waarover wij beschikken, betwist;

o   de verwerking onrechtmatig is en u zich tegen het wissen van de persoonsgegevens verzet en in de plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan verzoekt;

o   TAARTWERK deze gegevens niet meer nodig heeft terwijl u deze gegevens wel nog nodig heeft voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering; of

o   in afwachting van een antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van TAARTWERK zwaarder doorwegen dan die van u indien u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking op grond van ons gerechtvaardigd belang.

8.3.      U hebt het recht om tegen de verwerking van uw persoonsgegevens bezwaar te maken.

            U zal te allen tijde en kosteloos bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing. U kan zich eenvoudig verzetten door dit te laten weten via info@bakkerijaernoudt.be en/of via uitschrijving op de Website. U zal dan van ons geen nieuwsbrieven meer ontvangen. In deze mailings wordt u overigens steeds de mogelijkheid geboden om zich uit te schrijven.

8.4.      U hebt het recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens.

U hebt het recht ons te vragen uw persoonsgegevens die wij van u hebben verkregen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en om die gegevens aan een andere verwerkings verantwoordelijke over te dragen. Dit recht heeft u enkel indien de verwerking door TAARTWERK berust op uw toestemming of de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht.

8.5.      Indien de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op uw toestemming, hebt u het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken.

8.6.      U hebt het recht om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – T: +32(0)2 274 48 00 – E: contact@apd-gba.be). In geval van een klacht kunt u ook TAARTWERK zelf contacteren: info@taartwerk.be.

8.7.      De uitoefening van uw rechten, zoals hierboven uiteengezet, is steeds afhankelijk van de vereisten en voorwaarden zoals bepaald in de AVG.

8.8.      Voor de uitoefening van bovenstaande rechten kunt u eenvoudigweg een verzoek richten aan TAARTWERK op info@taartwerk.be waarbij u zich afdoende dient te identificeren. Wanneer wij redenen hebben om te twijfelen aan uw identiteit, mogen wij u om aanvullende informatie vragen die nodig is ter bevestiging van uw identiteit. Doorgaans zullen wij een kopie van uw identiteitskaart vragen om te verifiëren wie effectief een verzoek indient.

 

9.         Wat zijn onze verplichtingen?

9.1.      Wij treffen alle passende beveiligingsmaatregelen ter bescherming van uw persoonsgegevens. Dit behelst onder meer de nodige maatregelen inzake toegangscontrole, encryptie, fysieke en operationele veiligheid, in het bijzonder m.b.t. de Website en de servers van TAARTWERK.

9.2.      Wij houden een register van onze verwerkingsactiviteiten bij waarin ook de (categorie van) verwerking van uw persoonsgegevens wordt beschreven.

9.3.      Wij werken mee met de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteiten (op hun verzoek).

9.4.      Wij zullen, waar nodig en/of verplicht, beveiligingsincidenten en datalekken (met inbegrip van onrechtmatige verwerking, verlies, onbeschikbaarheid, vernietiging, beschadiging of niet toegelaten verspreiding van uw persoonsgegevens) onmiddellijk aan de Gegevensbeschermingsautoriteit melden en dit uiterlijk 72 uur na kennisname daarvan.

In geval dergelijke inbreuk in verband met uw persoonsgegevens waarschijnlijk een hoog risico inhoudt voor uw rechten, en onder de voorwaarden zoals bepaald in de AVG, zullen wij dit ook melden aan u.

In geval u op enigerlei wijze kennis zou krijgen van dergelijke inbreuk of van een inbreuk in verband met persoonsgegevens van anderen, kunt u TAARTWERK contacteren op het e-mailadres info@taartwerk.be.

9.5.      Indien wij bepaalde nieuwe technologieën of toepassingen zouden gebruiken voor de verwerking van uw persoonsgegevens, die voor u waarschijnlijk hoge risico’s inzake gegevensbescherming met zich zou meebrengen, zullen wij, onder de voorwaarden bepaald in de AVG, een zgn. “Data Protection Impact Assessment” (DPIA) uitvoeren en, indien vereist, de Gegevensbeschermingsautoriteit hieromtrent voorafgaandelijk raadplegen.

9.6.      Voor de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera’s in haar verschillende vestigingen voldoet TAARTWERK aan de toepasselijke camerawetgeving, met inbegrip van de wet van 21 maart 2007 en het KB van 10 februari 2008.

 

Vragen? Contacteer ons gerust: info@taartwerk.be.